Gloeilampen als verwarmingsarmatuur?Vanaf 1 september 2012 mogen in de Europese Unie geen gloeilampen meer wordenverkocht voor huishoudelijk gebruik. De maatregel is genomen naar aanleiding van deEuropese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG, die milieunormen voorschrijft voor gebruiksvoorwerpen.Gloeilampen van 100 watt mogen al vanaf september 2009 niet meer verkochtworden. Ook halogeenlampen moeten er op den duur aan geloven. Deze lampenmogen vanaf 2016 niet meer verkocht worden. De Europese Commissie denkt dat tegendie tijd de ledlamp dusdanig is doorontwikkeld, dat deze prima als alternatief gebruiktkan worden. Naast de ledverlichting, zullen ook spaarlampen blijven bestaan. De Duitseondernemer Siegfried Rotthouser heeft echter een manier gevonden om het Europeseverbod op de verkoop van gloeilampen te omzeilen. Hij importeert ze als kleine verwarmingsapparatuureen verkoopt ze als zogenoemde warmtelampen.De gezonde werkplek: aanpak van EMV in kantoorsituaties.Op kantoorwerkplekken zijn vaak veel EMV-bronnen aanwezig, waarvan een aantal doormensen met elektro-overgevoeligheid worden aangewezen als oorzaak van gezondheidsklachten.Omdat bij deze mensen niet alleen het welbevinden, maar ook de productiviteit te lijdenheeft omdat zij vaak ver onder hun capaciteit werken, is het zinvol om te proberen de blootstellingte beperken, ook wanneer al aan de wettelijke normen is voldaan.Elektro-overgevoeligheid wordt door de Nederlandse wetgever (in tegenstelling tot bv.Zweden en Noorwegen) niet als handicap aangemerkt. Toch geeft de Wet Gelijke Behandelingop grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ) wel goede uitgangspuntenom aanpassingen aan de werksituatie bespreekbaar te maken.De wet bevat namelijk een verplichting voor de werkgever tot het treffen van aanpassingenom mensen met een handicap of chronische ziekte in staat te stellen net als anderen deelte laten nemen aan de samenleving. De aanpassingen moeten nuttig zijn voor het gesteldedoel en betaalbaar. Bovendien moet het een verzoek zijn dat in alle redelijkheid te stellenis aan de werkgever.(Bron: voorlichtingsdocument WGBH/CZ [1]).Een traject met overzichtelijke stappen zou uit de volgende punten kunnen bestaan:1. Neem als werknemer die eenvoudige maatregelen die te nemen zijn zonder dat afstemmingnodig is met de omgeving. Maak gebruik van de vrijheid die er is bij het kiezen vaneen plaats in de kantoorruimte en voor de apparatuur op het eigen bureau, want afstand isvan zeer grote invloed op de veldsterkte. Ook het meenemen van een ander toetsenbordof muis en het verlagen van de verversingsfrequentie bij LCD-beeldschermen hoort meestalwel tot de mogelijkheden.2. Pas als stap 1 onvoldoende resultaat geeft, probeer dan de bron waarvan vermoedwordt dat deze de meeste klachten geeft, actiever te vermijden. Daarvoor is meestal welafstemming nodig, maar er hoeven daarvoor doorgaans geen kosten te worden gemaakt.Het gaat dan om het verhuizen van kamer, om collega's op de kamer te vragen iets uit tezetten, of om het laten verplaatsen, vervangen of uitschakelen van een DECT-basisstationof Wi-Fi access point.3. Als verdere maatregelen nodig zijn, is het beter eerst een EMV-meetdeskundige ofwoonbioloog in te schakelen die kennis heeft van elektro-overgevoeligheid. Deze deskundigekan meestal met een quick-scan al aangeven waar nog verdere verbetermogelijkhedenzouden kunnen zijn.Tips: gezonde werkplek1. Vermijd TL-verlichting, zeker hoogfrequente TL verlichting. Lukt dat niet, houd dantenminste 3 m afstand van een TL-lamp. Ook Led verlichting wordt door sommigelichtgevoelige mensen slecht verdragen. Probeer in dat geval 220 Volt halogeenverlichtingzonder trafo s.2. Gebruik afgeschermde werkplekverlichting en zorg dat alle snoeren in geaarde kabelgotenliggen of gebruik afgeschermde verlengsnoeren en stekkerdozen.3. Schakel apparatuur als fotokopieerapparaat, computer, beeldscherm, enz. slechtsdan in wanneer u ze gebruikt. Wanneer u ze niet gebruikt schakel dan het stopcontactuit. Als het apparaat zichzelf uitschakelt, blijft het meestal stand-by staan, hetgeenbetekent dat het aangesloten blijft op het stroomnet en stroom blijft verbruikenen ook velden blijft houden.4. Houd tenminste 3 m afstand ten opzichte van de computer van je collega. Als jeer niet mee hoeft te werken, bewaar dan eenzelfde afstand ten opzichte van eenfotokopieerapparaat, printer of fax.5. Plaats beeldschermen bij voorkeur tegen een buitenmuur, zodat de straling die aande achter- en zijkant vrijkomt niemand kan storen.6. Plaats beeldschermen op voldoende afstand. Vergroot zo nodig de lettergrootte.Elektrogevoelige mensen zijn gebaat bij een minimale afstand van 80-100 cm tothet scherm.7. Gebruik voor vloerbedekking, wandafwerking, plafondafwerking nooit materialendie elektrostatisch opladen. Natuurlijke materialen hebben in dit opzicht goede eigenschappen,waarbij een goede biologische afwerking van belang is. Maar let ookop de goede schoonmaakbaarheid.8. Gebruik bij voorkeur houten kantoormeubilair en als stoel een balansvariabele, inplaats van een gasdrukdraaistoel.9. Zorg voor een luchtvochtigheid van minstens 40%. Daardoor vermindert de kans opelektrostatische opladingen.10. Zet printers en kopieerapparaten bij voorkeur in een afzonderlijke ruimte. Zorg bijlaserprinters in ieder geval voor een professionele filterinstallatie om kankerverwekkendedeeltjes fijnstof op te vangen.

Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet (LLE) BV en NIBE Publishing BV

De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015

Deze website toont delen uit het boek welke voor euro 24,95 (ex. porto) is te bestellen

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever
.