Supersnel internet via het stopcontact?Verschillende instellingen maken tegenwoordig reclame voor internet via het stopcontact,officieel heet het Power Line Communication. Bij toepassing van internet via het stopcontactwordt gesproken over "Ethernet over PowerLine". Het systeem ontvangt een bestaandEthernet en/of Wi-Fi netwerk, zet het om naar een power Line Communicatie signaal datover het elektriciteitsnet gaat en vervolgens aan de andere kant weer omgezet wordt ineen Ethernet of Wi-Fisignaal. Het systeem kan dus gecombineerd worden met Wi-Fi.Het lijkt ideaal, maar als je signalen via dit systeem over je elektriciteitsnet laat lopen wordtdat enorm vervuild. Het systeem werkt met frequenties tussen de 4,5 en 21 MHz en dezefrequenties gaan niet alleen door de kabel maar stralen ook af, zelfs bij afgeschermde biokabel. In huizen waar standaard installatiedraad is toegepast zelfs nog sterker. Elektriciteitskabelszijn ontworpen voor 50/60 Hz. Internet over een aparte datakabel blijft daaromde beste oplossing.Het advies blijft: gebruik uitsluitend STP (afgeschermde (Shielded) UTP) kabels voor interneten telefonie en aard de mantel eenzijdig, dus enkel aan de router/modem zijde.Veel babyfoons geven teveel straling af.Door het Duitse konsumentenblad K-Tipp werd in begin 2011 een onderzoek gedaan naarde straling van babyphones. In praktisch en technisch opzicht voldeden al de acht getestetoestellen, maar wat straling betreft was het resultaat bedenkelijk. Vier toestellen kregeneen ruime onvoldoende. De helft van de apparaten waren uitgerust met een verouderdeDECT technologie (Philips, Topcom, Switel, Chicco) en zonden voortdurend uit met eengepulste hoogfrequente straling. Omdat onderzoeken volgens K-tipp een verband latenzien tussen deze straling en gezondheidsproblemen, van slaapstoornissen tot verhogingvan het kankerrisico, werden deze toestellen door het blad afgekeurd.Het Duitse Bundesamt fur Gesundheit gaf al eerder de aanbeveling om geen babyfoon tegebruiken die voortdurend zendt. Dergelijke apparaten horen niet thuis in de babykamer ofin de nabijheid van kinderen. Moderne DECTtechnologie is enigszins beter omdat hetzendvermogen voortdurend aangepast wordt. De stralingsbelasting zou natuurlijk zo laagmogelijk moeten zijn, het liefst nul, hetgeen je alleen bereikt met een bekabelde uitvoering.De fabrikanten van de draadloze babyfoons reageerden verdeeld. Chicco reageerde helemaalniet en Philips, Switel und Topcom wezen op de ECO-functie van hun apparaten dieeen vermindering van de straling zou bewerkstelligen. Volgens de fabrikant zouden deouders het apparaat bovendien op minstens een meter afstand van de baby moeten plaatsen.Maar ook op een meter afstand gaven de apparaten nog steeds veel straling af. Weliswaarreduceert de Philipsbabyfoon de straling het meest, maar toch is die straling dannog steeds 230 keer hoger dan bij het eveneens geteste exemplaar van Angelcare.De babyfoons vertoonden niet alleen hoogfrequente straling maar veroorzaakten ook andereelektromagnetische velden. De Zweedse TCO norm voor kantoor, opgesteld voorgebruik bij volwassenen, werd daarbij zelfs ten dele overschreden. Angelcare, Hartig &Helling, Vivanco en Comtel kregen op dit onderdeel een voldoende.Belangrijk is ook dat de babyfoon minstens acht uur met een accu of op batterijen kanwerken, want aansluiting op het net kan weer tot laagfrequente stralingsbelasting leiden.Winnaar van de test en minst belastend voor de baby: de Angelcare AC 420 D.De spaarlamp: spaart u naast geld ook uw gezondheid?Engelse autoriteiten waarschuwen om bij het breken van een spaarlamp onmiddellijk dewoonruimte te verlaten ....Spaarlampen bevatten namelijk 3-5 milligram kwik dat vrij kankomen als de lamp breekt. Deze kwikconcentraties kunnen zelfs weken na het breken vande lamp nog onaanvaardbaar hoog blijven. Let u dus goed op als u spaarlampen monteertof beter nog: demonteert.Want dat spaarlampen door een (zwak) hoogfrequent elektromagnetisch veld een sterknegatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid is bij elektrogevoelige mensen al langbekend, maar daar wordt in de reclamecampagnes voor spaarlampen helemaal niet overgesproken.Wetenschappers van het Fraunhofer Wilhelm Klauditz Instituut vonden bij proefnemingendat als een spaarlamp breekt er ongeveer 7 microgram kwik vrijkomt per kubieke meterlucht, 20 keer zoveel als de officiile limiet die 0.35 microgram per kubieke meter bedraagt.In maart 2010 waarschuwden de Zwitserse gezondheidsautoriteiten voor spaarlampen.In een studie van het Bundesamts fur Gesundheit (BAG) en van het Bundesamts fur Energie(BfE) werd aanbevolen minstens 30 cm afstand te houden van spaarlampen. Daarmeebevestigden de Zwitsers dat spaarlampen elektrosmog veroorzaken. Dat was een blamagevoor het land dat in Europa bij de invoering van spaarlampen het voortouw genomenhad. In een reactie op de publicatie van deze studie riepen Zwitserse belangengroeperingenop om het verbod op gloeilampen op te heffen.Ook het onafhankelijke Franse onderzoeksbureau CRIIREM (Centre de Recherche etd'Information Independant sur les Rayonnements lectroMagnetiques non-ionisants)waarschuwt voor het gebruik van deze lampen als bureaulamp. De hoogfrequente stralingis vergelijkbaar met die van lange- en middengolf radiozenders. De straling van spaarlampenligt tussen 43 en 51 KHz en is gemoduleerd met 100 Hz pulsen. Op het tafelbladonder een spaarlamp is de veldsterkte ongeveer 1,5 tot 2,5 V/m. Leest u dus nooit ondereen spaarlamp maar hangt u deze lampen hooguit op plaatsen waar u niet komt (maardaar komt u dus maar zelden en heeft een spaarlamp nauwelijks zin!).Dokters rapporteren bij sommigen van hun patienten ook huidproblemen bij het gebruikvan spaarlampen. Dat komt omdat spaarlampen UV-B en sporen van UV-C afgeven envan UV straling (vooral UV-C). is algemeen bekend dat het schadelijk is voor de huid envoor de ogen. Al in 1982 publiceerde The Lancet een studie met een verdubbeld risico opkwaadaardige melanomen bij het gebruik van TL buizen. Bij spaarlampen van minder goedekwaliteit treedt een hinderlijk flikkerend licht op dat al gauw kan leiden tot hoofdpijn enmigraine en zelfs voor veel grotere problemen kan zorgen bij epileptici.Soms treedt er nog een neveneffect op bij spaarlampen. Er zijn aanwijzingen dat de lampenook bijdragen aan de vuile stroom op ons lichtnet en dus op alle elektriciteitsdraden inons huis. (Zie ook pag 30). Verdere nog uitgebreidere en actuele informatie over de gezondheidsaspectenvan spaarlampen is te vinden op http://lowenergylampsinfo.wordpress.comDaar komt bij dat de energiebesparing door spaarlampen bovendien enorm tegenvalt omdatwe de warmte die niet door de spaarlampen geleverd wordt in de winter moeten bijstoken.Kortom, de spaarlamp levert nauwelijks energiebesparing maar, naast extra milieuvervuiling,wel meer stralingsslachtoffers en is daarmee een ramp voor elektromagnetisch gevoeligemensen.Zie ook het hoofdstuk gezond kunstlicht (blz.217)Een patentaanvraag met grote gevolgen in de toekomst.In de patentaanvraag DE 103 45 529 B3 van het Duitse Patentbureau werd aan de firmaSiemens op 14 april 2005 een patent verleend ter vermindering van de straling in een telefoonsysteemmet een DECT-basisstation. De aanvraag voor het patent werd al op 30 september2003 ingediend.In de patentaanvraag WO/2004/075583 over vermindering van elektrosmog bij Wilan (Reductionof Electrosmog in wireless local networks) beschrijft de Zwitserse firma Swisscomzelfs uitvoerig de schadelijke werking van de straling bij dergelijke apparaten.In de toelichting op de patentaanvraag wordt namelijk een Israelische studie geciteerd(Mashevich e.a): When, for example, human blood cells are irradiated with electromagneticfields, clear damage to hereditary material has been demonstrated and there have beenindications of an increased cancer risk waarna geconcludeerd wordt These findings indicatethat the genotoxic effect of electromagnetic radiation is elicited via a non-thermal pathway.Moreover aneuploidy is to be considered as a known phenomenon in the increaseof cancer risk.Met de patentaanvraag schiet Swisscom zichzelf in de voet: de industrie is klaarblijkelijkzeer goed op de hoogte van de schadelijke werking op het menselijk lichaam van elektromagnetischevelden zoals die voorkomen bij DECT telefoons en Wilan. Deze blunder kanover een aantal jaren grote juridische gevolgen hebben voor de telecomindustrie.Onderzoek van Hallberg en JohanssonIn juni 2010 publiceerden de Zweedse onderzoekers Hallberg en Johansson in het tijdschriftPathofysiology de gedurfde these dat het slapen op de rechterzijde borstkanker zoukunnen bevorderen in de linkerzijde door het slapen op matrassen met metalen veren. Uiteerder onderzoek blijkt dat de meeste mensen slapen op hun rechterzijde en merkwaardigerwijskomt borstkanker inderdaad statistisch het meest voor aan de linkerzijde. Ook melanomakomen meer voor bij lichaamsdelen die het verst van het matras verwijderd zijn endaardoor blootstaan aan zowel directe straling als straling die gereflecteerd wordt door hetmatras ook al zijn die lichaamsdelen, zoals de heup, minder blootgesteld aan de zon danbijvoorbeeld het gezicht.Tips: Elektrische wisselvelden (zie ook hoofdstuk 4.1)1. Verwijder, voor zover mogelijk, alle elektrische apparaten uit de slaapkamer. Trektenminste de stekker eruit, want alleen uitschakelen is onvoldoende.2. Laat weg uit de slaapkamer: tv, computer, cd/dvd speler, TL-lamp, spaarlamp, elektrischedeken, dimmer, elektrisch verstelbaar bed, waterbed, enz.3. Let er op dat alle snoeren geaard zijn en alle apparaten ook, alles wat niet geaardis veroorzaakt grote elektrische wisselvelden.4. Aard alle metalen delen van het gebouw van meubelen tot bedden en stalen balken,stalen deurkozijnen en wapeningsstaal in het beton.5. Gebruik bij voorkeur biokabel, dat zijn afgeschermde elektriciteitsdraden.6. Schakel s nachts de stroomgroep van de slaapkamers uit of bouw een dubbelpoligenetvrijschakelaar in.7. Velden uit buurhuizen zijn niet te vermijden, maar wel af te schermen door specialeverf of folies, uiteraard geaard, tegen de betreffende wand aan te brengen, ofgeaard kippengaas in het stucwerk van de betreffende wand op te nemen. Voorhoogfrequente velden moet u met fijner afschermgaas werken.8. Creeer stroomvrije gebieden in huis of tenminste in de slaapkamer. Of schakel ruimtesvanuit een bepaalde plaats geheel uit.Tips: Magnetische wisselvelden (zie ook hoofdstuk 4.2)1. Verwijder alle stroomgebruikende apparaten uit de slaapkamer, let ook op verborgengebruikers als halogeenlamp, batterijlader, spelletjescomputer, rekenmachine,antwoordapparaat, enz.2. Wees voorzichtig met een babyfoon nabij uw baby. Houd voldoende afstand met debabyfoon van de baby.3. Houd afstand van: leidingen in muren, groepenkast, koelaggregaat, elektrische boiler,tv, ook indien ze in een andere kamer tegen de muur staan.4. Zorg voor een goede huisinstallatie met een goede aarding, dit geldt ook voor desanitaire leidingen.5. Zie af van het gebruik van: TL-lamp, spaarlamp, dimmer, halogeenlamp, enz.6. Trek bij alle uitgeschakelde apparaten met transformator de stekker uit het stopcontactof gebruik dubbelpolige schakelaars.7. Houd voldoende afstand van hoogspanningsleidingen, trafostations en trein- entramleidingen, zie ook hoofdstuk 12.Tips: Elektromagnetische golven (zie ook hoofdstuk 5)1. Houd afstand van zenders, antennemasten en hoogspanningsleidingen, zie ookhoofdstuk 7.2. Gebruik geen: TL-lamp, spaarlamp, magnetron (of verlaat tenminste de keuken terwijlde magnetron aanstaat). Controleer de magnetron op lekstraling.3. Zie af van het gebruik van: DECT-telefoon, wireless LAN, walkietalkie en snoerlozebabyfoon.4. Beperk het gebruik van het mobieltje tot het minimum en leg hem niet s nachtsnaast het bed. Opladen doet u in een andere kamer.5. Bouw in een belaste omgeving massief in beton, kalkzandsteen of baksteen. Ofscherm de gebouwen af, zie ook hoofdstuk 13.Tips: Elektrostatische velden (zie ook hoofdstuk 6.1)1. Vermijd alle kunststoffen en synthetische materialen, zoals: kunststof tapijt en behang,vitrages van synthetisch materiaal, kunststof beplakte kasten en meubelen,met synthetische stoffen beklede banken, stoelen, synthetische dekbedovertrekken,enz.2. Verwijder alle kunststoffen en synthetische materialen uit de slaapkamer. Lukt datniet, dan hier enkele tips: aard alle geleidende materialen, zorg voor een luchtvochtigheid van ca. 50%, zet kunststof oppervlakken in de (bijen)was, of overtrek het met natuurstoffen alskurk enz., dek synthetische vezels af met natuurvezels.3. Verwijder alle beeldschermen uit slaapruimtes, ze bouwen sterke velden op en houdendat uren en dagen vast.4. Knuffeldieren zijn vaak van sterk oplaadbare synthetische stoffen gemaakt. Laat uwkind daar niet mee naar bed gaan. Knuffelbeesten voor in bed dienen bij voorkeurgemaakt te zijn van natuurlijke materialen. Voorzie bestaande synthetische knuffelsvan kleren van katoen of andere natuurstoffen.5. Een hoog ionengehalte van de binnenlucht heeft een positief effect op het ruimteklimaat(kwaliteit van de lucht). Dit kan bereikt worden door het branden van kaarsenof het laten klateren van water. Gebruik bij voorkeur kaarsen van zuivere bijenwas;synthetische kaarsen kunnen problemen veroorzaken aan uw luchtwegen en astmabevorderen!Tips: Statische magneetvelden (zie ook hoofdstuk 6.2)1. Zorg dat er in het bed geen metaal voorkomt, geen spiraalbodem, geen lattenroosterin metaal gevat, geen binnenveringsmatras, geen metalen koffers onder het bed,enz.2. Zorg voor minstens een meter afstand van radiatoren, luidsprekers (ook de wekkerradio),apparaten, stalen deurkozijnen, stalen meubelen, plaatstalen badkuip.3. Slaap niet direct boven garages, stalen balken, olietanks.4. Houd 40-60 cm afstand van gewapend betonvloeren.5. Draag geen magnetische voorwerpen direct op het lichaam, zoals schroevendraaier,metalen ballpoint, semafoon.6. Denk eraan dat magneetvelden ook door wanden heen gaan.

Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet (LLE) BV en NIBE Publishing BV

De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015

Deze website toont delen uit het boek welke voor euro 24,95 (ex. porto) is te bestellen

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever
.