Bron/Land Elektrische Vermogens StatusVeldsterkte[V/m]fluxdichtheid[W/m2]900 MHz 1800 MHz 900 MHz 1800 MHzICNIRP (internationalestandaard) 42 58 4.5 9 IGEcolog-Institut/D 2 2 0.01 0.01 ANova-Institut/D 4,12 5,82 0.045 0.09 ABUND/D 0.5 0.5 0.00066 0.00066 ABundesverbandgegenElektrosmog/D 0.02 0.02 0.0001 0.0001 ABelgie 21 28 1.125 2.25 NGChina 6 6 0.1 0.1 NGDuitsland 42 58 4.5 9 NGItali´┐Ż 6 6 0.1 0.1 NGLuxemburg 3 3 4.5 9 NGNederland 49 87 6.4 17,5-20 ANieuw Zeeland 27.5 27.5 2 2 NGPolen 6 6 0.1 0.1 NGRusland 10 10 NGZwitserland 4 6 0,042 0,095 NGEU parlement (directieSTOA) 0.194 0.194 0.0001 0.0001 ASBM 2008 (ziehieronder) 0.002 0.002 1E-07 1E-07 A'oude' Salzburgervoorzorgwaarde 0,61 0,61 0.001 0.001 V'nieuwe'Salzburger voorzorgwaarde0.02 0.02 0.000001 0.000001 AIG = internationale norm, NG = nationale grenswaarde, A = aanbeveling, V = vrijwillig overeengekomen--Blootstellings-thermometerGepulste Hoogfrequente Elektromagnetische Velden in uW/m2N.B. Deze schaal is vervormd. Het verschil tussen de natuurlijke achtergrondstralingen de blootstellingslimiet in Nederland is een faktor 20 biljoen.(*) Al vanaf "lage" blootstellingswaarden zijn biologische effecten meetbaar,zoals DNA breuken, een blijvend effect op het elektrische signaal in dehersenen (zichtbaar op EEG monitor), effect op de celcommunicatie,ontregeling van de calciumkanalen in de cellen en het doorbreken van dehersen-bloed barriere (wordt bij kankerpatienten gebruikt om medicatie inde hersenen te krijgen). Veel van deze effecten zullen zich pas op delangere termijn uiten in de vorm van chronische vermoeidheid, kanker,alzheimer en andere degeneratieve ziekten.Uit het Duitse Naila onderzoek blijkt dat mensen 3x vaker kanker krijgenwanneer ze binnen een straal van 400 meter van een zendmast wonen. Diteffect werd pas 5 -10 jaar na ingebruikname van de zendmast vastgesteld !--Standaard van de Bouwbiologische Meettechniek (SBM 2008) Deel ADeze bouwbiologische richtwaarden zijn voorzorgwaarden.Ze hebben betrekking op de slaapplaats en de langtijd risico'sgeenanomaliezwakkeanomaliesterkeanomalieextremeanomalieeenheidA. Velden, golven en straling1. Elektrische wisselvelden (laagfrequent)veldsterkte < 1 1-5 5-50 > 50 V/mlichaamsspanning < 10 10-100 100-1000 > 1000 mV2. Magnetische wisselvelden (laagfrequent)Fluxdichte < 20 20-100 100-500 > 500 nT3. Elektromagnetische golven (hoogfrequent)stralingsdichtheid < 0,1 0,1-10 10-1000 > 1000 W/mstralingsdichtheid gepulst (SBM-2003) < 0,1 0,1-5 5-100 > 100 W/mstralingsdichtheid niet-gepulst(SBM-2003) < 1 1-50 50-1000 > 1000 W/m4. Elektrostatische veldenoppervlaktespanning < 100 100-500 500-2000 > 2000 Vontladingstijd < 10 10-30 30-60 > 60 s5. Statische magneetveldenFluxdichtheid afwijking < 1 1-2 2-10 > 10 TFluxdichtheid afwijking (staal) < 1 1-5 5-20 > 20 Tkompasafwijking < 2 2-10 10-100 > 100 graden6. Radio-activiteit (gammastraling, radon)dosisverhoging tot omgeving < 50 50-70 70-100 > 100 %radon < 30 30-60 60-200 > 200 Bq/m7. Terrestrische straling (aardstraling, aardmagneetveld)storing aardmagneetveld < 100 100-200 200-1000 > 1000 nTstoring aardstralen < 10 10-20 20-50 > 50 %--Asbest: ooit beschouwd als een veilig en handig materiaal.Bij elektromagnetische velden zien we onmiddellijk een analogie met asbest. Bij deze stofwerd er ook lang over gedaan voordat er serieus werk van gemaakt werd: Omstreeks 1900 ontwierp de Oostenrijker Ludwig Hatschek een procede om asbestvezelsmet cement te mengen. In 1918 meldt het US Bureau of Labor Statistics dat enkele grote verzekeringsmaatschappijenweigeren om asbestwerkers te verzekeren. Grote verzekeringsmaatschappijen(en daarna de ARBO-diensten) slaan bij nieuwe bedreigingen voor de volksgezondheidvaak als eerste alarm. Een treffende analogie met de hedendaagse situatieziet men rond elektromagnetische velden waarvan de mogelijke schadelijke gevolgenvoor de gezondheid door steeds meer verzekerings-maatschappijen worden uitgesloten.(Zie het kader over de Oostenrijkse verzekeringsmaatschappij AUVA op pag. 48).In het rapport ''Electro-Magnetic Fields From Mobile Phones: Recent Developments'',gepubliceerd in november 2010, trekt de toonaangevende verzekeringsmaatschappijLloyds of London eveneens een vergelijking tussen elektromagnetische velden en (deaansprakelijkheid voor) asbest. In 1924 volgt een publicatie in het Britse Medical Journal over asbest-longfibrose. In 1929 klaagt de Amerikaan John Manville een asbestbedrijf aan vanwege een longziekte. In 1932 waarschuwt de Amsterdamse arbeidsinspectie voor de gevaren van asbestvezels. In 1936 wordt asbestose als beroepsziekte erkend. In 1951 wordt door de Nederlandse regering asbest als kankerverwekkend aangemerkt,in Zwitserland al in 1939. In 1970 worden asbest vezels opgenomen in de MAK-lijst als kankerverwekkend. Per 1 juli 1993 is asbest verboden om te gebruiken, in Nederland. In derde wereldlanden wordt asbest heden ten dage nog op grote schaal gebruikt.Kijken we naar de grenswaarden van asbest door de jaren heen dan wordt het beeld nogduidelijker. Inmiddels weten we ook dat er voor asbest geen veilige drempelwaarde bestaat. 1973 3.000.000 v/m3 1979 1.000.000 v/m3 1985 500.000 v/m3 1989 250.000 v/m3 WHO 400 v/m3 = 0,4 v/l Nederlandse norm bevolking wit en bruin asbest 0,015 v/ml, blauw 0,005 v/ml--Het heeft in Nederland 75 jaar geduurd voordat het gebruik van asbestvezels verbodenwerd, nadat de eerste aanwijzingen kwamen dat het mogelijk schadelijk voor de gezondheidzou kunnen zijn.Op 3 juni 2010 adviseerde de Gezondheidsraadaan de bewindsliedenvan Volkshuisvestiging,RuimtelijkeOrdeningen Milieubeheer(VROM) en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid(SZW) om de blootstellinggrenzen voor asbest opnieuw te verlagen.De Gezondheidsraaddeed dit nadat zij de onderzoekennaar de relatie tussen asbest en kankeropnieuw beoordeeldhad. Nog voordat de inkt van het advies droog was reageerde debrancheorganisatie in CoBouw door de aanscherping, voorgesteld in het conceptadvies,scherp af te wijzen. Frank Woreel, secretaris van de brancheorganisatie Platform Asbestverwijderingbeaamde de conclusie van de gezondheidsraad dat het gezondheidsrisicogroter was dan 20 jaar eerder was gedacht. Hij kwalificeerde de asbestkwestie echter alseen veelvormig probleem. Dat is niet op te lossen door de normen aan te scherpen. Deregels zijn streng genoeg, ze zijn alleen niet praktisch genoeg.Dergelijke reacties zijn in de toekomst ook te verwachten van de telecomindustrie.In 2008 schreef Mr. J. Jochems voor de Juridische faculteit van de Universiteit van Utrechteen Masterscriptie over werkgeversaansprakelijkheid voor schade door asbest en straling.De conclusie van de masterscriptie was dat uit de bestudering van het verleden(asbest) goede lessen voor de toekomst (draadloze technologie) konden worden getrokken.--De Hoge Raad kwam bij asbestzaken de werknemers namelijk steeds tegemoetop het moment dat zij schade hadden opgelopen. Volgens de Hoge Raad had de werkgeverook al voor de asbestwetgeving maatregelen moeten nemen om de werknemer te beschermen.Een werkgever moet zich dus niet blind staren op de wettelijke normen, maarook kijken naar de kennis die aanwezig is in de wetenschappelijke literatuur.Maatregelen die de werkgever dan naar analogie van de asbestzaken zou dienen te treffenzijn dan bijvoorbeeld de vervanging van de DECT-telefoon door een toestel met draad eneen draadloos netwerk door een netwerk met kabels. De werkgever moet ook niet meewerkenaan de plaatsing van telecom-antennes op zijn gebouwen, aldus de jurist in deze interessantemasterscriptie.In Nederland sterven er jaarlijks 700 mensen aan de gevolgen van asbest blootstelling. Bijeen nieuwe inventarisatie van de Gezondheidsraad in 2009, is de schatting nog aanzienlijkhoger. De komende jaren worden er in Nederland nog zeker 20.000 asbest doden verwacht.Terwijl er in West-Europa naar verwachting tussen 1995 en 2029 naar schatting ca.250.000 mannen aan mesothelioom, een ziekte die het gevolg is van het inademen vanasbestvezels, zullen overlijden.Er is uiteraard wel een duidelijk verschil tussen asbest en elektrostress. Van asbest kun jedood gaan, van elektrostress ga je (in de meeste gevallen) niet onmiddellijk dood, maarzeker de kwaliteit van leven kan er ernstig door worden beinvloed.

Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet (LLE) BV en NIBE Publishing BV

De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015

Deze website toont delen uit het boek welke voor euro 24,95 (ex. porto) is te bestellen

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever
.