Meetwaarden laagfrequente elektrische wisselvelden (1)onderwerp/situatie afstand veldsterkte eenheidSBM 2008 10 cm 1 V/mTCO-norm computersUSA EPA aanbeveling (1996)10 cm30 cm1010V/mV/mmuur met slechte stijgleidingmet traditionele bekabelingmet biobekabeling30 cm30 cm1 cm> 200< 200V/mV/mV/mbekabeling, vochtige stenen muurdroge stenen muurdroge hout/gips muurafgeschermde hout/gips muur30 cm30 cm30 cm30 cm< 5> 30> 1500V/mV/mV/mV/mmetalen bedlampje, niet geaardgeaard30 cm30 cm50-150< 2V/mV/mhout/kunststof bedlampje, niet geaardgeaard30 cm30 cm100-200< 50V/mV/mverlengsnoer, niet geaardgeaardafgeschermd30 cm30 cm1 cm50-1505-250V/mV/mV/mkleurentelevisie, standbywerkend30 cm30 cm1 m2 m5 m10 m< 30> 1000< 280<120< 30< 10V/mV/mV/mV/mV/mV/mcomputer beeldschermen naar TCOoudere zonder TCO-normoudere, stekker verkeerd om10 cm30 cm30 cm30 cm10-20< 10100-200> 350V/mV/mV/mV/mnotebook, geaard, netaansluitingniet geaard, netaansluitingop batterij werkendTFT-scherm (800 Hz)30 cm30 cm30 cm30 cm< 10> 400> 20> 50V/mV/mV/mV/mTabel 1 van 4: Gemeten waarden van het elektrische veld in huis. Bron: Wolfgang Maes.
Door deze zeer hoge voltages wordt het lichaam aan extreme stress blootgesteld. De weerstandneemt af, het lichaam wordt vatbaar voor allerlei griepjes en verkoudheden, maar erkunnen ook ziektebeelden optreden, die a-specifiek zijn. Dat wil zeggen de een reageert methoofdpijn, een ander krijgt last van een voetbalknie, enz.Interessant is het om vast te stellen dat laagfrequente elektrische wisselvelden een duidelijkebiologische werking hebben, doordat ze dicht bij onze lichaamseigen frequenties liggen. Wemoeten dus niet alleen rekening houden met de veldsterkte, maar ook met de frequentie. Zokan een sterk elektrisch veld van een biologisch beter te verdragen frequentie minder storendzijn dan een zwak veld van een biologisch slecht te verdragen frequentie. Het komt dus niet alleenop de kwantiteit van het veld aan, maar ook op de kwaliteit van de frequenties.Elektrische wisselvelden zijn relatief eenvoudig af te schermen.
Meetwaarden laagfrequente elektrische wisselvelden (2)onderwerp/situatie afstand veldsterkte eenheidradio- en elektrische wekker, netaansluitingbatterijwekker10 cm20 cm30 cm50 cm1 m2 m1 cm210-600120-26080-15035-655-10< 1< 1V/mV/mV/mV/mV/mV/mV/mnachtlampje in stopcontact 10 cm20 cm30 cm50 cm25-18010-603-250,5-5V/mV/mV/mV/mbabyfoon, net aansluitingop batterij werkend10 cm30 cm50 cm1 m2 m5 m1 cm80-70025-18015-905-252-5< 1< 1V/mV/mV/mV/mV/mV/mV/melektrische deken, ingeschakelder direct op liggenduitgeschakelduitgeschakeld, stekker verkeerd1 cm30 cm0 cm1 cm1 cm1000-3500250-600> 500080-3003500V/mV/mV/mV/mV/melektrische vloerverwarming 1 cm 10-1000 V/melektrisch verstelbaar bedstekker verkeerd ominvalide beddenna aarding metalen delen1-10 cm1-10 cm1-10 cm1 cm10-400> 1500200-2000< 5V/mV/mV/mV/mTabel 2 van 4: Gemeten elektrische wisselvelden rond het bed. Bron: Wolfgang Maes.Zij kunnen door goed geaard aluminiumfolie of zelfs kippengaas dat goed met elkaar verbondenen geaard is, worden afgeschermd. Er bestaan inmiddels ook verven die kunnen afschermen.Door middel van een universeelmeter met een hoogohmige ingangsweerstand zijn elektrischewisselvelden eenvoudig meetbaar. Gemeten wordt tegen aarde, dat wil zeggen het meetapparaatwordt geaard. De meeteenheid wordt uitgedrukt in Volt per meter (V/m).Biologische werking van elektrische wisselveldenDe Rheinisch-Westfelischen Elektricititswerke (RWE) in Essen schrijft in een interne notitie uit1984: Een zenuwcel neemt een elektrische prikkeling bij spanningen groter dan 15-20 milliVoltwaar . Een celmembraan verandert zijn eigenschappen bij een prikkel van meer dan 15-20milliVolt, het komt dan kortstondig tot een omkering van de lading. Een stukje verderop in dezelfdenotitie: Bij wisselspanningen hangt de gevoeligheid van de frequentie af. De grootstegevoeligheid van ons zenuwstelsel ligt ongeveer bij 50Hz (!).Wat er bij mensen precies gebeurt, is nog niet geheel duidelijk, maar wel duidelijk is dat dezespanningen, varierend van vele honderden milliVolt tot zelfs 100-200 Volt, een invloed op demens moeten hebben en bepaald geen kleine. Een pacemaker bereikt al met een milliVolt eeniologische werking, namelijk een contractie van de hartspier.
Meetwaarden laagfrequente elektrische wisselvelden (3)onderwerp/situatie afstand veldsterkte eenheidhoogspanningsleiding 220/380 kV 10 m100 m500 m1000 m20.000100010010-50V/mV/mV/mV/mhoogspanningsleiding 110/380 kV 10 m100 m500 m500040050V/mV/mV/mhuisaansluiting in de straat 1 m 0 V/mtransformatorhuisje in de straat 1 m 0 V/mgloeilamp 25-100 W 30 cm < 5 V/mspaarlamp 50 Hzspaarlamp 20-5- kHz30 cm1 m30 cm1 m10-502-52,5-200,5-2V/mV/mV/mV/mTL-lamp normaal 50HzBio 60 kHzmet geaarde metalen ommanteling50 cm1 m2 m5 m30 cm> 100> 50> 20> 5< 5V/mV/mV/mV/mV/mzonnebank 1 cm 50-3500 V/mTabel 3 van 4: Gemeten elektrische wisselvelden rond het huis. Bron: Wolfgang Maes.Iedere gedachte, ieder gevoel, iedere beweging wordt veroorzaakt door een hele kleine bioelektrischestroom. Of iemand dood is wordt vastgesteld door het meten van de hersenstromen.Een EEG meet de elektrische stromen in de hersenen, een ECG die van het hart. Zonderelektrische spanning is er geen leven. Ieder van onze vele miljarden cellen verwerken meerdan 100.000 biofysikalische functies per seconde. De zenuwcellen van onze hersenen makenper seconde een biljard elektrische verbindingen. Ons zenuwstelsel bestaat uit zenuwbanendie allemaal achter elkaar gelegd meer dan 1.000 kilometer bedragen. Is het verwonderlijk datelektrische wisselvelden van vergelijkbare frequenties af en toe tot een verkeerd stroompjeleidt? Met soms geringe, maar soms ook ernstige gevolgen.De woonbiologen Wolfgang Maes (1992) en dr. Gisbert Gralla (1997) komen onafhankelijk vanelkaar, na evaluatie van respectievelijk 500 en 343 slaapplaatsonderzoeken tot de conclusiedat meer dan 80% van de laagfrequente elektrostress belasting veroorzaakt wordt door deelektrische velden en dat minder dan 20% van magnetische oorsprong is.Ondanks dat zijn de meeste wetenschappelijke onderzoeken gericht op de effecten van magnetischewisselvelden. De Nederlandse woonbioloog Charles Claessens is ook van mening datde magnetische velden, statische of wisselvelden, die we in respectievelijk hoofdstuk 4.2 en 6.2behandelen, een vrij grote invloed hebben.Er is betrekkelijk weinig materiaal over elektrische wisselvelden. Hieronder enkele resultatenvan wetenschappelijke onderzoeken.Meetwaarden laagfrequente elektrische wisselvelden (4)onderwerp/situatie afstandlichaamsspanning eenheidSBM 2008 30 cm 10 mVmuur met slechte stijgleidingmet traditionele bekabelingmet biobekabeling30 cm30 cm1 cm> 3000< 5000mVmVmVbekabeling, vochtige stenen muurdroge stenen muurdroge hout/gips muurafgeschermde hout/gips muur30 cm30 cm30 cm30 cm< 150> 500> 30000mVmVmVmVmetalen bedlampje, niet geaardgeaardafgeschermd30 cm30 cm1 cm1000-2500< 500mVmVmVverlengsnoer, niet geaardgeaardafgeschermd30 cm30 cm1 cm1000-2500100-3000mVmVmVcomputer beeldscherm TCO norm 30 cm < 250 mVnotebook, netaansluiting, geaardniet geaard30 cm30 cm< 500> 10.000mVmVelektrisch verstelbaar bedstekker verkeerd ominvalide bedden200-8000> 30.0003000-50.000mVmVmVelektrische deken, stand 1stand 2uitgeschakeld, maar stekker in contact> 35.000> 100.000> 3000mVmVmVelektrische vloerverwarming tot 120.000 mVzonnebank tot 75.000 mVonder hoogspanningsleiding, leren zolenrubberen zolen2.000100.000mVmVin afgeschermde ruimtes 0 mVruimtes met netvrijschakelaar 0 mVwerkplek (veel aangetroffen waarde) 500-2000 mVslaapplek ( veel aangetroffen waarde) 100-1000 mVTabel 4 van 4: Gemeten elektrische wisselvelden als lichaamsspanning op het lichaam.Bron: Wolfgang Maes.Dr. Anthony Miller van de universiteit van Toronto heeft in opdracht van enkele Franse en Canadeseelektriciteitsmaatschappijen onderzoek gedaan naar meer dan tienduizend werknemers.De niet verwachte samenhang tussen elektrische wisselvelden en leukemie, huid- enlymfeklierkanker werd in 1996 vastgesteld. Het leukemie risico steeg onder invloed van sterkeelektrische velden met 345%, bij sterke elektrische en zwakke magnetische velden met 379%en bij sterke elektrische en sterke magnetische velden met 453%.De Britse wetenschapper dr. Roger Coghill bracht in 1996 een studie naar buiten over de samenhangtussen laagfrequente elektrische wisselvelden en leukemie bij kinderen. Hij vond datals kinderen meer dan 12 uur per dag werden blootgesteld aan een veldsterke van slechts 10stallatie kwamen de velden het huis in, via inductie in de muren; 4500 mV kwamen in hetlichaam van de arme knaap aan. De oplossing was eenvoudig, plaatsen van een netvrijschakelaarin de juiste stroomgroep en het effect was 0 mv! Vanaf de eerste nacht bleefhet bed droog. Sindsdien zijn er geen ongelukjes meer gebeurd, de jongen is inmiddels19 jaar. Heel stilletjes zijn in het tweede voorjaar ook geen verschijnselen van pollen- engrassenallergie meer opgetreden en ook niet meer teruggekomen.Het aanbrengen van een netvrijschakelaar kan inveel gevallen een positief effect hebben op de gezondheid,omdat het mogelijk wordt om veldrij teslapen.De netvrijschakelaar.Het aanbrengen van een netvrijschakelaar kan in veel gevallen een positief effect hebbenop de gezondheid, omdat het mogelijk wordt om veldvrij te slapen. Let op: de schakelaarmoet beslist dubbelpolig uitgevoerd zijn zodat zowel de plus- als de minleiding wordenonderbroken.Een van de vele succesverhalen van de netvrijschakelaar. Een Nederlandse veertigjarigevrouw sliep altijd onrustig en had veel last van nachtelijke transpiratie. Haar vijftigjarigeechtgenoot leed al jaren onder restless legs (trappelvoeten) voor het inslapen. De elektrischeinstallatie in het 17e eeuwse grachtenpand was slecht uitgevoerd, aarde ontbrak.Omdat een nieuwe elektrische installatie in het oude pand voor veel breek- en sloopwerkzou zorgen werd op aanraden van een woonbioloog voor overdag netvrijschakelaars ingebouwd,s-nachts werd de hoofdschakelaar omgezet (de koelkast bleef ongeopend zeerlang koel).Binnen enkele weken waren alle symptomen bij het echtpaar verdwenen en deze kwamenin de daaropvolgende jaren niet meer terug. Opvallend bijverschijnsel was dat beide echtgenotenrapporteerden dat zij veel intensiever droomden dan voorheen.3. Een succesvol grafisch ontwerper uit Californie woonde sinds zes jaar in zijn nieuwehouten huis. Sindsdien kon hij niet meer doorslapen, was gespannen en geprikkeld.Zonder uitzondering werd hij s ochtends een uur voor de wekker afliep wakker, was

Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet (LLE) BV en NIBE Publishing BV

De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015

Deze website toont delen uit het boek welke voor euro 24,95 (ex. porto) is te bestellen

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever
.