Nawoord en Persoonlijk Politiek Statement.

Doofpotaffaire.

Na de research voor dit boek te hebben afgerond ten behoeve van de derde druk, zijn de auteurs tot de conclusie gekomen dat er zoveel aanwijzingen zijn voor de in dit boek besproken gevaren zonder dat er tegen wordt opgetreden, dat er wel sprake moet zijn van een doofpotaffaire. Bij een doofpot horen klokkenluiders en die zijn er genoeg. Daarnaast zijn er zeer veel wetenschappers die met sterke tot zeer sterke aanwijzingen komen dat er gevaren (niet slechts risico's) zijn verbonden aan de omgang met elektromagnetische velden, zowel laagfrequent als hoogfrequent, gepulst of niet gepulst.

Zoals prof.dr. Lucas Reijnders in zijn voorwoord al aangeeft, het is onbegrijpelijk dat deze draadloze techniek, zonder deugdelijk onderzoek in hoog tempo is ingevoerd. Iedereen is eraan blootgesteld, zonder uitzondering, van pas geboren baby s tot bejaarden, gezonde en zieke mensen, wereldwijd. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Belangenverstrengeling.

De auteurs zijn absoluut geen complotdenkers. Maar opvallend is dat er in veel landen, Nederland is geen uitzondering hierop, door belanghebbenden in commissies en fora geresideerd1 (dit woord bewust gekozen) wordt. Laten we naar ons land kijken. De Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad bestaat (in wisselende samenstelling) naast een neurobioloog en een GGD arts uit voornamelijk ingenieurs en fysici. Dit gezelschap technici ontkent bij hoog en bij laag de overweldigende hoeveelheid aanwijzingen voor de schadelijke invloed van zendmasten voor mobiele telefonie. Haar adviezen werden tot voor kort (voor het laatst op 19 maart 2009) mede samengesteld dooreen hoogleraar met een eigen adviesbureau voor telecommunicatie (http://www.radicom.nl) met de providers als klant. Prof.dr.ir. G. Brussaard was 15 jaar hoogleraar telecommunicatie bij de faculteit Elektrotechniek van de TU Eindhoven. Door deze belangenverstrengeling, die de Gezondheidsraad2 zelf zegt niet acceptabel te vinden, moeten feitelijk alle adviezen en jaarverslagenwaar Brussaard bij betrokken was, worden teruggetrokken.

Het is de hoogste tijd dat dit college ter verantwoording geroepen wordt en zij zou gedwongen moeten worden om de Nederlandse bevolking evenwichtiger voor te lichten, zoals dat door overeenkomstige vakcommissies in een aantal landen wel gedaan wordt.

Reputatieschade.

Komen er onderzoeken naar buiten waarin een duidelijk verband gelegd wordt tussen elektromagnetische velden en klachten en gezondheidsschade, en het onderzoek kan niet in de doofpot gestopt worden, dan rest slechts het wapen van de reputatieschade.1 1) Hof houden 2) Leven 3) Logeren 4) Verblijf houden 5) Verblijven 6) Wonen 7) Zetelen 8) Zijn woonplaats hebben. 2 Op de website van de Gezondheidsraad staat onafhankelijkheid hoog in het vaandel, hetgeen moge blijken uit deze tekst: De Gezondheidsraad adviseert onafhankelijk. Dat betekent dat de adviezen de stand van wetenschap over het voetlicht brengen, niet vertekend door belangen van mensen of organisaties. Transparantie over mogelijke belangen is daarom een belangrijk vereiste. Zijn dit loze woorden of heeft men er geen boodschap aan?

Een schrikbarend voorbeeld hiervan heeft de Pandora Stiftung fur unabhingige Forschung uit Duitsland voor het voetlicht gebracht. Een samenvatting van een lang bericht dat ook via internet(http://www.stiftung-pandora.eu/aktuelles/index.html) beschikbaar is.

In het kader van de Reflex studie, een door de Europese Unie gesteund onderzoek, kwam een onderzoeksgroep van de Medische Universiteit van Wenen onder leiding van prof. Rudiger en prof. Adlkofer tot de conclusie dat in de kernen van de cellen, breuken optraden in het erfelijke materiaal, het DNA, een zogeheten gentoxisch effect, wanneer deze werden blootgesteld aan frequenties vergelijkbaar met GSM en UMTS. In gewone mensentaal betekent dit dat er aanwijzingen zijn dat er kanker kan optreden. De publicatie van het onderzoek in Mutation Research (Diem e.a., 2005), trok de aandacht van prof.dr. Alexander Lerchl, hoogleraar aan de particuliere Jacobs University in Bremen. Hij heeft zitting in de Duitse Strahlenschutzkommission (vergelijkbaar met de Commissie Elektromagnetische Velden van de Nederlandse Gezondheidsraad) en heeft nauwe banden met de industrie van mobiele telefonie. Lerchl trok de juistheid van het onderzoek in twijfel en beschuldigde de auteurs zelfs van fraude en lichtte in 2007 de rector van de Weense Medische Universiteit, prof. Wolfgang Schutz, in. Deze verdenking van fraude werd wereldwijd in de pers breed uitgemeten. Prof. Schutz kon niet anders dan een commissie benoemen die de verdenking moest onderzoeken. Hij benoemde een commissie van drie personen die zijn vertrouwen hadden, en die al vrij snel met de conclusie kwam dat er gefraudeerd was. Ook dit haalde de pers en het zou moeten leiden tot het intrekken van de publicaties. Totdat bleek dat de voorzitter van de commissie, een jurist, een medewerker vaneen Oostenrijkse provider was. Schutz werd gedwongen om een onafhankelijke voorzitter te benoemen. Na uitvoerig onderzoek van alle stukken, kwam de commissie nu tot de conclusie dat er goed wetenschappelijk onderzoek was verricht en dat er geen sprake van fraude was. De onderzoeken en publicaties uit 2005 en 2008 hoefden niet teruggenomen te worden. Ook een later door de EU ingesteld onderzoeksteam kon geen fraude vaststellen. De eis van terugname van de publicaties van 2005 en 2008 was dus op zijn zachtst gesproken voorbarig geweest.Ondanks dat de resultaten van het ontlastende onderzoek geheim gehouden werden door rector Schutz kon uiteindelijk de onderzoeksgroep in Wenen eind 2010 van elke blaam worden gezuiverd3. Ondertussen waren er in de jaren na 2005, door andere onderzoeksgroepen, o.a. Franzellitti et al. 2009, vergelijkbare resultaten verkregen: er treedt DNA schade op bij blootstelling aan GSM frequenties.

Dit is een voorbeeld van een bewuste poging tot reputatieschade van Adlkofer en Rudiger, die op veel meer plaatsen voorkomt, maar die in dit geval volledig is uitgezocht en gepubliceerd.

Conclusie en vervolg.

Niet iedereen werkt bewust aan deze doofpotaffaire mee, hoewel veel mensen op posities zitten waar ze invloed zouden kunnen uitoefenen, maar dat niet doen en daarmee dus feitelijk de doofpotaffaire wel in stand houden. Laat deze goedwillende personen opstaan en aan de bel trekken. Wij willen dit Persoonlijke Politieke Statement besluiten met een aantal stappen, die genomen moeten worden om uit deze doofpotaffaire te komen. Voorkom belangenverstrengeling; alle bestaande commissies die zich bezig houden met EMV dienen hierop gecontroleerd te worden en dienaangaande ook anders samengesteld te worden. 3 Uiteraard heeft deze hele affaire niet alleen de reputatie van Aldlkofer en Rudiger aangetast, maarook die van Lerchl en Schutz, hoewel beide laatste nog steeds op hun posities zitten. Echter onlangs werd prof. Lerchl door de WHO voor een functie in een commissie van de IARC (International Agencyfor Research on Cancer), waarvoor hij zich had aangemeld, afgewezen op grond van zijn nauwe banden met de industrie. Lerchl ging in beroep en werd weer afgewezen op grond van: Eenzijdigheid en twijfel aan zijn vakkundigheid.

Licht het Nederlandse publiek evenwichtig voor, geen eenzijdige voorlichting door uitsluitend het antennebureau aan gemeenten, geen eenzijdige voorlichting door de Gezondheidsraad, geen eenzijdige voorlichting vanuit het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. Meld bij voorlichting ook twijfels en onzekerheden. Het is niet meer van deze tijd om gerust te stellen, omdat er veel te veel aanwijzingen zijn, dat er wel gevaren zijn. Geef het publiek de keus om actie te nemen tegen de gevaren, maar dat kan alleen als ze kennis hebben van de risico's. Pas het voorzorgprincipe toe op alle grenswaarden die worden vastgesteld en stel deze vast in overleg met de doelgroep of vertegenwoordigers daarvan en laat dat zeker niet door de industrie doen die belanghebbend is. En misschien wel de belangrijkste die alle overige stappen overbodig maakt, verplicht alle bedrijven zich te verzekeren tegen de gevolgen van de mogelijke gezondheidseffecten van EMV. En richt een instelling op waar men zich kan melden als de verzekering aangesproken moet worden. Indien de bedrijven zelf voor de risico s moeten opdraaien, zullen ze zorgen dat de risico s veel geringer zijn. Michiel Haas Henk Wever.Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV.

Deze website is gerealiseerd door Raymond Lescrauwaet m.m.v. prof. dr. ir. Michiel Haas.

Dit vanuit een duurzame samenwerking inzake o.a. EMV metingen binnen www.dewoonbioloog.nl


De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015.

Het boek is te verkrijgen via: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever.
.