Gemeten invloed bouwmaterialen op natuurlijke achtergrondstralingonderwerp/situatie invloed eenheidhout, kalk - 50 - 0 %zand, grind, kalkzandsteen, natuurgips -30 -0 %beton, gasbeton, cement, stukwerk - 20 - + 10 %baksteen, dakpannen + 10 - + 100 %klinkers, tegels (enige) + 10 - + 150 %graniet, leisteen (niet alle soorten) + 30 - + 250 %puimsteen, slakkensteen + 50 - + 300 %basalt, tufsteen + 50 - + 400 %industrieafval, as en slakken + 100 - + 500 %oude glazuur, lichtgevende wijzerplaten, antiquiteiten + 500 - + 50.000 %--HAWK . Radarinstallaties bij een luchtdoelraket uit de jaren zestig.Maar niet alleen atoomenergie is gevaarlijk. Dit geldt ook voor radarinstallaties. Bij hetDuitse Verteidigungsministerium bleken degenen die de radarinstallaties bedienden gemiddeldop hun 40-ste jaar te overlijden. Dit werd pas in 2001 bekend. Voordien was ditonbekend. Vanaf die tijd zijn er al meer dan duizend personen die het ministerie hebbenaangeklaagd. Daarvan zijn er inmiddels, volgens advocaat Reiner Geulen die de meesteslachtoffers vertegenwoordigt, al 171 mensen aan kanker gestorven. In Nederland kwamenenkele honderden klachten binnen. In Duitsland 3750. Naar schatting 45 duizendmilitairen hebben in de nabijheid van het systeem gewerkt.De Belgische onderzoeker Degrave heeft in 2009 een studie gepubliceerd over het onderzoekbij Belgische beroepsmilitairen die werkten in de buurt van HAWK-radarinstallatiesover een periode van 37 jaar. Hij onderzocht of bepaalde doodsoorzaken vaker voorkwamendan normaal bij vergelijkbare beroepsmilitairen. De conclusie van het onderzoek wasdat sterfte aan bloed-, beenmerg- en lymfeklierkanker vaker voorkomt bij beroepsmilitairendie hebben gewerkt op bases waar ook HAWK-luchtverdedigingssystemen werden gebruikt.Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden deelde in september 2010 dezeconclusie maar zette vraagtekens bij de oorzaak van de toename der kankergevallen.Nadat de toenmalige staatssecretaris van defensie Jack de Vries eerst een brief naar deTweede Kamer had gezonden waarin hij aankondigde een studie te laten uitvoeren naar dehaalbaarheid van een Nederlands epidemiologisch onderzoek naar de gezondheidseffectenbij Nederlands defensiepersoneel dat met de Hawk-radar had gewerkt, liet hij eind2009 echter de Kamer weten een nieuw onderzoek niet zinvol te vinden, onder meer omdatde benodigde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek zouden ontbreken.De militaire vakbond AFMP wilde eind 2010 wel opnieuw een onderzoek naar de gezondheidsrisico s voor militairen die hebben gewerkt met Hawk-raketinstallaties en wel naaraanleiding van een artikel in De Pers waarin de technicus Dolf Borgmeyer zei dat de doorDefensie geformuleerde veilige afstanden tot de bijbehorende radar te klein waren. Defensiestelde in 1985 de veilige afstand op 45 of 35 meter, afhankelijk van de instelling. Deveilige afstand tot de radar zou volgens Defensie zijn gebleken na metingen ter plekke. InDe Pers noemde Borgmeyer dit onderzoek nattevingerwerk. In Afghanistan klaagden veel militairen over de schadelijke gezondheidseffecten van destoorzenders die daar werden gebruikt tegen bermbommen. TNO meldde dat die stralingbinnen de norm bleef. In de praktijk waarschuwden soldaten elkaar toch maar om niet opde zogeheten Jammers te gaan zitten.Er--Meetwaarden radioactiviteitonderwerp/situatie aquivalent dosis eenheidbouwbiologische richtwaarde voor slaapplaatsen < 50% verhogingomgevingsstraling, Nederlandidem, Sylt, Leneburgerheide, zuid Limburgidem, Rheinland,idem, Hunsrock, Taurusidem, Eifel, Saarland< 3030 - 5070 - 9090 - 100100 - 150nSv/hnSv/hnSv/hnSv/hnSv/hna Tschernobyl, Davosidem, Rheinlandidem, Bayerenidem, Tessin CH150250 - 500600 - 1.2001.500 - 2.500nSv/hnSv/hnSv/hnSv/hin de bergen, Dolomieten (kalk) 2400 midem, Karawanken 2000 midem, hoogvlakte Badgastein40 - 50200 - 3501.800 - 2.400nSv/hnSv/hnSv/hin vliegtuig, vluchthoogte 1 kmidem, 3 kmidem, 5 kmidem 8 kmidem, 11 km< 1001503001.200 - 2.5002.500 - 5.000nSv/hnSv/hnSv/hnSv/hnSv/hhouten blokhuis 80 nSv/hkalkzandsteen en beton huis 90 nSv/hbaksteen huis 100 - 200 nSv/hbimssteen huis 150 - 300 nSv/hbouwterrein meting Sauerland, voor regenidem, na regenbui100 - 125165 - 200nSv/hnSv/h20 soorten badkamertegeltjes, 1 cm 100 - 250 nSv/huranium geglazuurde tegeltjes, 1 cmidem, 30 cm> 10.000> 1.000nSv/hnSv/huranium geglazuurde asbak bij onderzoek, 1 cmidem, 30 cm> 50.000> 5.000nSv/hnSv/hlichtgevende wijzers oude wekkers, 1 cm > 100.000 nSv/h--Tips ter vermindering van radioactieve straling1. Vermijd alle radioactieve belasting, ook de minste. Artsen, wetenschappers en instantieszijn het er over eens: iedere radioactieve dosis, natuurlijk of kunstmatig,kan schade veroorzaken.2. Dat geldt in het bijzonder voor radioactieve langetermijn belasting in de slaap- enwoonomgeving en op het werk.3. Laat de radioactieve belasting onderzoeken van bepaalde bouwmaterialen die verdachtkunnen zijn, zoals: tegels, stenen, stukwerk, slakken, as, glazuren, enz. Kiesaltijd voor de minste stralingsbelasting.4. Zand, grind, kalk, hout, natuurgips, ro-gips, beton zonder toeslagstoffen, gasbetonen cement zijn bijna altijd probleemloos op het gebied van radioactieve straling.5. Bimssteen, slakkenstenen, as, basalt, tufsteen en chemiegips zijn bijna altijd radioactiefbelast.6. Bouw niet op plekken waar een radioactieve belasting kan voorkomen, dus niet inde buurt van een kernenergiecentrale, maar ook niet in de buurt van radarinstallatiesnabij vliegvelden en waterwegen.--7. Wees voorzichtig met oude uurwerken met lichtgevende wijzers, antiquiteiten, mineralen,speciaal wanneer ze geglazuurd zijn. Moderne klokken en horloges metlichtgevende wijzers zijn niet gevaarlijk.8. Houd bij twijfel afstand ten opzichte van de radioactieve voorwerpen. Radioactiviteit,net als andere velden en straling, neemt sterk af met toenemende afstand.9. Beperk medische en tandtechnische rontgenopnames tot het uiterste minimum. Alsdaar aanleiding toe is, houd dan een overzicht bij van wanneer u via rontgenstralenbent onderzocht en overleg met uw arts of het verantwoord is om weer een onderzoekte laten uitvoeren.10. Beperk langeafstandsvluchten tot een minimum. Indien u zwanger bent, vlieg danhelemaal niet.11. Plan uw huis radondicht. Het Nederlandse Bouwbesluit voorziet in een gasdichtebegane grond vloer, zorg dat dit ook zo wordt uitgevoerd.12. Ventileer rijkelijk zodra er verdenking bestaat op radongas in huis.13. Laat bij twijfel uw huis onderzoeken door een ervaren woonbioloog, die ook radioactiviteitkan vaststellen. Niet iedereen heeft daarvoor de juiste apparatuur.

Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet (LLE) BV en NIBE Publishing BV

De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015

Deze website toont delen uit het boek welke voor euro 24,95 (ex. porto) is te bestellen

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever
.